Lektoři

Cambridge Business School si zakládá na svém lektorském obsazení a pro zajištění skutečně kvalitní výuky nadstandardní úrovně spolupracuje jen s těmi nejlepšími.

Výuka tak probíhá pod vedením předních odborníků s mnohaletými praktickými zkušenostmi v daném oboru , kteří jsou ochotni zařadit do výuky i individuálně žádaná témata a konzultovat se studenty problémy z jejich vlastní profesní praxe.

Výuku programu MBA Executive Online zajišťují tito
profesionální lektoři:

  • Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D., MBA více... V současné době projektová manažerka sportovních událostí a organizačních projektů. Autorka mnoha článků a publikací z oblasti projektového řízení. Lektorka Projektového a Strategického řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví (2000). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Nyní pracuje na Dubnickém technologickém inštitútu v Dubnici nad Váhom jako odborná asistentka a na téže instituci působí jako zástupkyně vedoucího Ústavu odborných predmetov a informačných technologií.

  • Karel Červený, MSc., MBA více... Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemagera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

  • Ing. Marika Sablová více... Personální ředitelka v česko-irské obchodní společnosti. Absolventka Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze s vedlejší specializací Personální management. Působí také jako externí lektor a poradce pro oblast řízení lidských zdrojů. Pracovní zkušenosti získala ve společnostech IBM GSDC Czech Republic, Honeywell Aerospace nebo HZAP. Má zkušenosti s tvorbou HR strategie a HR politiky, zaváděním všech personálních procesů do praxe a implementací moderního mezinárodního standardu „Investors in People“ (UK Commission for Employment and Skills). V roce 2010 získala cenu odborné poroty HREA Excellence Award 2010, udělovanou Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, „za nejpřínosnější projekt HR v organizaci“. Publikuje v odborných periodikách, v časopisech Human Resources Management a HR Fórum.

  • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA více... V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Současně působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  • JUDr. Petr Št’astný více... Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu, kde získal významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a soft skills. Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

  • Ing. Josef Zrůst, Ph.D. více... Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management. Působí jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže. Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

  • MgA. Irena Swiecicki více... Lektorka a konzultantka a koučka s 15 letou praxí. Proškolila cca 7000 účastníků kurzů. Původním povoláním divadelní a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Díky letité divadelní praxi je schopna odhalit každý detail ve vystupování a poskytnout jedinečnou zpětnou vazbu. Zaměřuje se rovněž na trénink metod zvládání stresové zátěže a školení s tím spojená. V koučování se zaměřuje především na koučování k výkonu a zkvalitňování vztahů nejen na pracovišti. Je hlavní lektorkou a garantkou kvality Manažerské akademie MKČR.

  • Mgr. Tomáš Zdražil více... Vystudoval Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Již v průběhu studia se věnoval různým projektům zaměřeným na marketingovou komunikaci v médiích. Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil na marketingové oddělení DHL Express, které od roku 2007 vede. Kromě marketingu samotného má ve společnosti DHL na starost také interní a externí komunikaci, PR a projekty zaměřené na SME zákazníky a na budování firemní kultury mezi zaměstnanci. Mezi jeho zájmy patří cestování a sport.

  • Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. více... Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem VŠE v Praze, obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Bezmála 40 let nepřetržitě působí v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, v současné době ve struktuře nadnárodního koncernu Carl Zeiss AG. Pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se systematicky věnuje již více než 15 let na pozici docenta Katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze. Je autorem několika desítek publikací a odborných textů, vydaných v tuzemsku i v zahraničí a pravidelným účastníkem odborných mezinárodních vědeckých konferencí. Podílí se na práci Komise pro cla a regulaci obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.